Reklama

Stanislav Šváby - môj starosta

svaby1Čas sa kráti, voľby starostov sa blížia, tak som sa pozrel, koho by som mal voliť a hlavne prečo. V tomto svojom článku sa pozriem na dnešného starostu Stanislava Švábyho, ktorý zároveň kandiduje na ďalšie obdobie.  

 Poďme do minulosti, keď kandidoval v roku 2010 s týmto programom: 

• Nové chodníky v obci
• Lepšie spojenie do Prešova
• Nové detské ihrisko
• Bezpečnejší výjazd z obce
• Organizovanie a podpora športových aktivít
• Organizovanie a podpora kultúrno-spoločenských aktivít
• Výstavba domu smútku

Dnešný stav po 4 rokoch práce starostu Stanislava Švábyho je následovný:

Nové chodníky v obci

- Čo sa týka chodníkov, tak tam sa stav dá zistiť vizuálne a ak chceme vidieť do budúcna, tak sa stačí opýtať, kam to smeruje.

- Jednostranný chodník je zrealizovaný a okrem toho sú rozpracované ďalšie časti

- Obec získala územné rozhodnutie a následne začala stavebné konanie na chodník pozdĺž cesty III/018202.
- Obec začala konanie na stavebnú úpravu komunikácie od mostíka popri kostole a Obecnom úrade ku evanjelickej zvonici a zároveň sú rozpracované projekty na nové miestne komunikácie Na Záhumní a Kamencoch.

Lepšie spojenie do Prešova

Starosta Stanislav Šváby inicioval stretnutie s vedením DPMP a SAD o možnom zriadení novej linky MHD . Napriek vynaloženému úsiliu v rokovaniach s DPMP, s mestom Prešov a PSK o zriadení linky MHD sa cieľ nepodarilo dosiahnuť, kto sa o to zaujímal, bol v regionálnej tlači dostatočne informovali, prečo je dnešný stav taký aký je.
Je reálny predpoklad zavedenia linky MHD do Vyšnej Šebastovej je rok 2015.

Nové detské ihrisko

Obec pod vedením starostu Stanislava Švábyho a za pomoci občanov zrealizovala relaxačný priestor pre deti predškolského veku pre Šebastovke.

Bezpečnejší výjazd z obce

Boli umiestnené bezpečnostné spätné zrkadlá na problémových križovatkách a nie iba pri cintoríne.

Organizovanie a podpora športových aktivít

V spolupráci so združením športov Vyšná Šebastová obec pravidelne finančne aj organizačne podporuje športové aktivity obyvateľov:
- Futbalový klub
- Šebešská 15–ka
- Memoriál J. Chromého
- Memoriál J. Hudáka
- Volejbalový turnaj O pohár starostu obce a iné.
- Obec postavila z fondov EU multifunkčné ihrisko

Organizovanie a podpora kultúrno-spoločenských aktivít

V obci aktívne funguje Klub dôchodcov a posilňovňa, pravidelne usporadúvame Obecný ples. Obec organizuje kultúrne vystúpenia známych umelcov a vytvára podmienky na ostatné kultúrno-spoločenské aktivity.

Výstavba domu smútku

Obec v dnešnej dobe realizuje nový Dom smútku pri obecnom cintoríne.

svaby-stanislav
Myslím, že tento výpočet hovorí jasne o splnených sľuboch Stanislava Švábyho ako starostu obce, ale rád by som ešte niečo dodal.

Starosta nie iba splnil to čo sľúbil, ale on urobil aj dosť vecí nad rámec svojho programu.

 

Výber v skratke

Aktivity nad rámec volebného programu

Obec pod vedením starostu Stanislava Švábyho:

- obstarala a schválila nový Územný plán obce, ktorý je vyjadrením spoločenskej dohody obyvateľov obce a dotknutých orgánov štátnej správy o pravidlách územného rozvoja obce Vyšná Šebastová.

- obstaráva nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020, ktorý definuje opatrenia a aktivity obce s cieľom ich realizácie v rokoch 2014 – 2020, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce.
- obstarala Program odpadového hospodárstva.
- pripravila úspešne žiadosť na ŠFRB a MVRRSR ny výstavby nájomných bytov v obci a v súčasnej dobe sa začala výstavba bytového domu s 1 – 1-izbovým bytom, 2 – 2- izbovými bytmi, 3 – 3- izbovými bytmi.

Som presvedčený, že pán Stanislav Šváby je starosta, ktorý splnil čo sľúbil, jednoducho napísané OSVEDČIL sa vo funkcii a je tým pravým, kto by mal obec viesť aj v ďalšom volebnom období 2014-2018.

Na záver ešte volebný program Stanislava Švábyho, kandidáta na starostu obce Vyšná Šebastová na roky 2014 - 2018

Volebný program na roky 2014 – 2018 - Stanislav Šváby

• Výstavba verejného vodovodu pre miestnu časť Severná.
• Výstavba protipovodňových opatrení na západnom okraji zastavaného územia obce.
• Výstavba chodníka pozdĺž cesty III/018202 (smerom na Podhradík).
• Dostavba obecnej kanalizácie v časti Kamence a na Záhumní.
• Stavebná úprava komunikácie a chodníka od mostíka popri kostole a Obecnom Úrade k evanjelickej zvonici.
• Výstavba miestnej komunikácie Kamence a na Záhumní.
• Výstavba prístupovej komunikácie k evanjelickému cintorínu.
• Výstavba parkoviska pri evanjelickom cintoríne.
• Zavedenie linky MHD do obce.
• Dohoda s Prešovským samosprávnym krajom o rekonštrukcii cesty do miestnej časti Severná a o výstavbe cesty medzi obcou Vyšná Šebastová a Teriakovce.
• Legislatívna podpora podnikateľských rozvojových aktivít na území obce.
• Materiálna, organizačná a finančná podpora kultúrnych, športových a sociálnych aktivít verejnosti na území obce Vyšná Šebastová.

Čo k tomu dodať?

Rozhodnutie je na každom voličovi komu dá svoj hlas vo voľbách, ale myslím, že som uviedol dosť dôvodov, prečo odporúčam voliť Stanislava Švábyho.

Stanislav Šváby na Facebook-u

on 16 October 2014
Prečítané: 3972x
Hore